Fuzuli- Hayatı ve Şiirleri

Konusu 'Sanat ve Edebiyat' forumundadır ve StOrM tarafından 14 Temmuz 2006 başlatılmıştır.

 1. StOrM

  StOrM Banlandı

  Mesajlar:
  4.152
  Aldığı Beğeni:
  242
  Ödül Puanları:
  0
  Mehmed Bin Süleyman - FUZULİ ( 1485-1556 )

  Akkoyunlular devrinde, bu hanedanın toprakları içinde kalan Kerbela'da doğdu.Okumuş bir aileden geldiği ve çok iyi bir eğitim gördüğü bilinmektedir.Edebi yönünün gelişmesinde Azeri şairi Habibi'nin ve Ali Şir Nevai'nin fazlaca etkisi olmuştur. Arapça ve Farsça'yı, bu dillerde şiir söyleyebilecek kadar iyi bilen Fuzuli, Türkçe divanının önsözünde, uzun yıllarını akli ve nakli bilimleri öğrenmeye, hikemi ve hendesi bilgileri edinmeye harcadığını anlatır, tevsir ve hadis ile uğraştığını açıklar.Farsça divanının önsözünde ise, " fuzuli" mahlasını neden seçtiğini anlatırken, bu ismin başkalarının hoşuna gitmeyecek ve kimse tarafından kullanılmayacak bir kelime olduğu için seçtiğini belirtir.Fuzuli kelimesi, meziyet, kerem, bilim
  anlamındaki "fazl" sözcüğünün çoğuludur.Fakat öte yandan da "edebe aykırı" manasını da taşımaktadır.

  Safevi Devleti'nin ilk hükümdarı Şah İsmail, Bağdat'ı ele geçirdiği sırada Fuzuli kendini kanıtlamış bir şairdi.Şah İsmail'in, Horasan yakınlarında Özbek hanını yenmesi üzerine yazdığı ilk mesnevisi " Beng ü Bade " ( Afyon ve Şarap ) yi kendisi gibi Şii olan ve şairliği ile tanınan hükümdar Şah İsmail'e hayranlık ve takdir belirten beyitlerle sundu.

  Kanuni Sultan Süleyman, 1534 yılında Bağdat'ı Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine dahil ettiğinde ise Fuzuli, bu fetih için övgüler yazdı.Osmanlı hükümdarı için beş kaside yazdı.Bu durumdan da anlaşılacağı gibi; Bağdat'ta yönetimin değişmesi Fuzuli'yi sıkıntıya sokmamaktadır.Bağdat'ın fethine katılan Hayali ve Taşlıcalı Yahya gibi Osmanlı şairleriyle tanışan Fuzuli'ye Kanuni tarafından maaş bağlanmıştı.Fakat hükümdarın İstanbul'a dönmesinden sonra bu parayı alamayan şair İstanbul'a o ünlü mektubu gönderir : " Şikayetname ".

  Osmanlı yöneticileri ile gayet iyi ilişkiler kuran Fuzuli, " Leyla vü Mecnun " ve " Hadikat - üs - Süeda " ( Saadete Ermişlerin Bahçesi ) gibi eserlerini Osmanlı döneminde yazdı.Bu eserleri devlet büyüklerine ithaf etti.

  Tüm hayatı boyunca Bağdat ve çevresinde yaşayan şair, 1556 yılında veba salgınından öldü. Kerbela'da gömülü olduğu sanılmaktadır.

  Sanatı

  1 ) Şiirinin en önemli özelliği içtenliği, coşkunluğu ve sadeliğidir.
  2 ) Şiirlerinin başlıca temaları; sevgi, ıstırap, dünyanın faniliği, ölüm
  vs.'dir.Bunların ele alınışında lirizm dikkati çeker.
  3 ) Gençlik şiirleri dil bakımından Azeri edebiyatının özelliklerini
  gösterir.Osmanlılar’ın Bağdat'ı almalarından sonra yazdığı şiirlerin ise
  sözlük ve gramer kuralları bakımından Türkiye Türkçesi' ne uyduğu görülür.

  Divanı

  - Önsöz
  - Kasideler
  * kaside der tevhid-i hazret-i bari ( Allah'a )
  * kaside der na't-i hazret-i fahr-i mevcudat ( Allah'a)
  * na't-i hazret-i nebevi ( Peygambere)
  * na't-i hazret-i fahr-i kainat
  * şah-i velayet ( Ali'ye )
  * şah-i velayet
  * sultan süleyman'a ( 4 adet )
  * Ayaş paşa'ya ( 7 adet )
  * Mehmet paşa'ya ( 4 adet )
  * diğer devlet büyüklerine kasideler
  - Gazeller ( 302 adet )
  - Müstezad
  - Terci-i bend
  - Müseddes
  - Muhammes
  - Tahmis
  - Murabba
  - Mukatta'at
   
 2. StOrM

  StOrM Banlandı

  Mesajlar:
  4.152
  Aldığı Beğeni:
  242
  Ödül Puanları:
  0
  Şiirleri...

  Gazel

  Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı
  Garazım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı

  Ney-i bezm-i gamem ey âh ne bulsan yele ver
  Oda yanmış kuru cisminde hevâdan gayrı

  Perde çek çehreme hicran günü ey kanlu sirişk
  Ki gözüm görmeye ol mâhlikadan gayrı

  Yetti bi-kesliğim ol gayete kim çevremde
  Kimse yok çizgine gird-âb-ı belâdan gayrı

  Bozma ey mevc gözüm yaşı habâbın ki bu seyl
  Komadı hiç imâret bu binadan gayrı

  Bezm-i aşk içre Fuzûli nice âh eylemeyem
  Ne temettu' bulunur neyde sadâdab gayrı

  Gazel

  Mende Mecnundan füzun aşıklık istedadı var
  Aşık-ı sadık menem Mecnunun ancak adı var

  Kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın
  Leylanın Mecnunu Şirinin eğer Ferhadı var

  Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle
  Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var

  Öyle bed-halem ki ahvalim görende şad ol
  Her kimin kim dehr cevrinden dil-i naşadı var

  Gezme ey gönlüm kuşu gafil feza-yı aşkta
  Kim bu sahranın güzer-gahında çok sayyadı var

  Ey Fuzuli aşk men'in kılma nasihten kabul
  Akıl tedbiridir ol sanma ki bir bünyadı var

  Su Kasidesi

  Der Na’t-i Hazret-i Nebevi

  Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
  Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su

  Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem
  Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su

  Zevk-i tiğinden aceb yok olsa gönlüm çak çak
  Kim mürur ilen bırakır rahneler divare su

  Suya versin bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesin
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül-zare su

  Ohşadabilmez gubarını muhharir hattına
  Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su

  Arızın yadiyhle nem-nak olsa müjganım nola
  Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su

  Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
  Parmağından verdiği şiddet günü Ensar’e su

  Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz
  El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su

  Hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasil
  Başini taştan taşa urup gezer avare su

  Zerre zerre hâk-i der-gâhina ister sala nûr
  Dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su

  Zikr-i na’tin virdini derman bilir ehl-i hatâ
  Eyle kim def’-i humar için içer mey-hâre su

  Yâ Habibu’llah yâ hayru’l-beşer müştâkinim
  Eyle kim leb-teşneler yanip diler hemvâre su

  Sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i Mirâc’da
  Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su

  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma
  Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

  Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûli sözleri
  Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şeh-vâre su

  Hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre su

  Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
  Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su

  Gam günü etme dil-i bîmârdan tiğin diriğ
  Hayrdır vermek karanu gecede bîmâre su

  İste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et
  Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara su

  Ben lebin müştâkiyim zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su

  Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
  Aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su

  Su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek
  Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su

  Dest-busı arzusiyle ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

  İçmek ister bölübülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağının mizâcına gire kurtare su

  Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  İktida kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su

  Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
  Kim sepiptir mu’cizâtı âteş-i eşrâre su

  Kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın
  Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

  Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim
  Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

  Ya Râb Belâyı Aşk İle Kıl Aşina Beni

  Ya râb belayı aşk ile kıl aşina beni
  Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni

  Az eyleme inâyetini ehli derdden
  Yani ki çok belâlara kıl mübtelâ beni

  Oldukça ben götürme belâdan iradetim
  Ben isterim belâyı çü ister belâ beni

  Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigarımın
  Geldikçe derdine beter et müptelâ beni

  Öyle zaîf kıl tenimi firkatinde kim
  Vaslına mümkün ola getürmek saba beni

  Nahvet kılıp nasib fûzûlî gibi bana
  Ya râb mukayyed eyleme mutlak bana beni
   
 3. İLKNUR_1903

  İLKNUR_1903 Misafir

  çok teşekkürler tansu ellerine sağlık...
   
 4. imagine_35

  imagine_35 Member

  Mesajlar:
  104
  Aldığı Beğeni:
  13
  Ödül Puanları:
  18
  Elinize sağlık çok güzel bir biyografi olmuş...

  SİYAH İLE BEYAZ BİRBİRİNİN ZITTI DEĞİLDİR, BİRBİRİNİ TAMAMLAR,KADIN İLE ERKEK GİBİ
  (fuzuli nin çok hoşuma giden bir sözüdür)
   
 5. hsmhan

  hsmhan Active Member

  Mesajlar:
  238
  Aldığı Beğeni:
  36
  Ödül Puanları:
  28
  su kasidesine bayılıyorum yawsssssss..
   
 6. telam

  telam Member

  Mesajlar:
  64
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  türk edebiyatına çok faydası var ama kimin umrundaki
   
 7. dark_city_girl

  dark_city_girl New Member

  Mesajlar:
  3
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  gercekten guseL oLmus .. fuzuLi'nın sıırLErı cok gsL gercekten :)
   
 8. dark_city_girl

  dark_city_girl New Member

  Mesajlar:
  3
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Dönen kubbe mı su rengındedır..
  yokSA gozyasLarım mı kubbeyı sarmıstr...
   
 9. Metin_Can

  Metin_Can Member

  Mesajlar:
  190
  Aldığı Beğeni:
  7
  Ödül Puanları:
  18
  sağolasın arkadsım emeğijne sağlık
   
 10. bcakmak90

  bcakmak90 Member

  Mesajlar:
  463
  Aldığı Beğeni:
  21
  Ödül Puanları:
  18
  Cevap: Fuzuli- Hayatı ve Şiirleri

  Çok güzel olmuş Fuzuli gibi bir divan şairinin hayatı çok güzel anlatılmış.
   
 11. omer68

  omer68 Member

  Mesajlar:
  32
  Aldığı Beğeni:
  1
  Ödül Puanları:
  8
  Cevap: Fuzuli- Hayatı ve Şiirleri

  paylaşım için teşekkürler
   
 12. malako

  malako New Member

  Mesajlar:
  20
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Cevap: brova arkadaslar

  kurmş oldunuz bu forum sıtesınde konu ıcerıklı olark ilk planda sızın oldugunuzu düşünüorm tebrıkler:icon_ban:
   
 13. pasifikkk

  pasifikkk New Member

  Mesajlar:
  28
  Aldığı Beğeni:
  3
  Ödül Puanları:
  3
  Cevap: Fuzuli- Hayatı ve Şiirleri

  Paylaşımlar harika teşekkürler
   
 14. dumanandyk

  dumanandyk Active Member

  Mesajlar:
  280
  Aldığı Beğeni:
  25
  Ödül Puanları:
  28
  Cevap: Fuzuli- Hayatı ve Şiirleri

  eline saglık guzel paylasım.
   
 15. kübra üzer

  kübra üzer Member

  Mesajlar:
  63
  Aldığı Beğeni:
  9
  Ödül Puanları:
  8
  Cevap: Fuzuli- Hayatı ve Şiirleri

  kamu bimarına canan devayı derd eder ihsan niçin kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mı
   
 16. ruhs

  ruhs Member

  Mesajlar:
  37
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Cevap: Fuzuli- Hayatı ve Şiirleri

  kasidelerle çok geç tanıştım.
   
 17. KüL_KeDiSi

  KüL_KeDiSi SinDyReLLa

  Mesajlar:
  2.142
  Aldığı Beğeni:
  133
  Ödül Puanları:
  63
  Cevap: Fuzuli- Hayatı ve Şiirleri

  çok anlamlı teşekkürler
   
 18. bilkeykartal

  bilkeykartal Member

  Mesajlar:
  33
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Cevap: Fuzuli- Hayatı ve Şiirleri

  Teşekkürler
   
 19. Hei

  Hei New Member

  Mesajlar:
  1.553
  Aldığı Beğeni:
  30
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Fuzuli- Hayatı ve Şiirleri

  Köşk güzel lakin önündeki köpek fuzuli. :D
   
 20. sensizolamam

  sensizolamam Banlandı

  Mesajlar:
  49
  Aldığı Beğeni:
  1
  Ödül Puanları:
  8
  Cevap: Fuzuli- Hayatı ve Şiirleri

  teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş