Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

Konusu 'İslam ve İnsan' forumundadır ve €r3N tarafından 17 Mart 2007 başlatılmıştır.

 1. €r3N

  €r3N Well-Known Member

  Mesajlar:
  2.158
  Aldığı Beğeni:
  167
  Ödül Puanları:
  63
  Mezhep Nedir?


  Kelime olarak takip edilen yol, görüş, manalara gelir. Din açısından ise, müctehid sıfatını kazanmış bir islam aliminin kapalı veya kesin olmayan (zanni) ayet ve hadisleri islamın temel prensiblerine zıt gelmeyecek şekide yorumlayarak çözüm getirmesine denir.


  Mezhebler önce 2'ye ayrılır:
  1 - Fıkhî mezhebler,
  2 - İtikâdî mezhebler...

  Fıkhî Mezhebler Kaça Ayrılır?

  4'e ayrılır:
  1 - Hanefî mezhebi,
  2 - Mâlikî mezhebi,
  3 - Şâfiî mezhebi,
  4 - Hanbelî mezhebi.

  Bu 4 mezhebin, hepsi de haktır, doğrudur. Şimdi bunları sırası ile görelim:
  1.Hanefî Mezhebi:

  Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı A'zam Hazretleridir.
  İmam-ı A'zam, en büyük imam demektir. Asıl adı Nu'man olan İmam-ı A'zam'ın, künyesi Ebû Hanife'dir. Hicretin 80'inci yılında Kûfe'de doğmuş, Hicrî 150'de Bağdat'ta vefat etmiştir.
  Hanefî mezhebi, önce Irak'ta doğmuş, oradan doğuya ve batıya yayılmıştır. Abbasîler devrinde hâkimlerin çoğu Hanefî idi. Anadolu ve Balkanlardaki Türkler arasında, Hanefî mezhebi yaygındır.

  2.Mâlikî Mezhebi:

  Kurucusu İmam Mâlik bin Enes Hazretleridir. Hicrî 93 tarihinde Medine'de doğmuş, H. 179'da yine Medine'de vefat etmiştir.
  Mâlikî mezhebi, önce Hicaz halkı tarafından benimsenmiş ve hacca gelenler vasıtasıyla Kuzey Afrika'ya ve o zaman Endülüs denen İspanya'ya yayılmıştır.

  3.Şâfiî Mezhebi:

  Kurucusu İmam-ı Şâfiî Hazretleridir. İmam-ı Şâfiî'nin asıl ismi Muhammed'dir. H. 150 tarihinde Gazze'de doğmuş, 204 tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Hâşimoğulları soyundan gelmektedir.
  Şâfiî mezhebi önce Mısır'da yayılmış, sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Horasan taraflarına geçmiştir. Bugün Mısır'ın çoğunluğu Şâfiîdir. Anadolu'nun güney taraflarında, Suriye ve Irak'ta da Şâfiî mezhebinde olanlar mevcuttur.

  4.Hanbelî Mezhebi:

  Kurucusu Ahmed bin Hanbel Hazretleridir. H. 164 tarihinde Bağdat'ta doğmuş, 241 tarihinde yine orada vefat etmiştir.
  Hanbelî mezhebi daha çok Necid taraflarında tutulmuştur. Hâlen Necid'de Hanbelî mezhebi hâkimdir.

  İtikadî Mezhebler Kaça Ayrılır?

  İtikad hususunda başlıca iki mezheb vardır:
  1. Ehl-i Sünnet mezhebi, 2. Ehl-i Bid'a mezhebi. 3. Ehl-i Dalalet mezhebi.

  1.Ehl-i Sünnet Mezhebi:

  Hz. Peygamberin yolundan gidenler, o yoldan hiç sapmayanlar demektir.
  Ehl-i Sünnetin dayanağı Kitab ve Sünnettir. Kitab ve Sünnette ne buyurulmuşsa, Ehl-i Sünnet öyle inanır, öyle hareket ederler.
  Ehl-i Sünnet de, Matüridiyye ve Eş'ariyye olmak üzere ikiye ayrılır.

  --Mâtüridiyye Mezhebi:

  Kurucusu Ebu Mansur Muhammed Hazretleri'dir. Semerkand köylerinden Mâtürid'de doğmuştur. H. 333'te vefat etmiştir.
  Genellikle Hanefîler, Mâtüridî mezhebindedirler.

  --Eş'ariyye Mezhebi:

  Kurucusu Ebu'l-Hasan Eş'arî Hazretleridir. Asıl adı Ali'dir. H. 200 tarihinde Basra'da doğmuş, 324'de Bağdat'da vefat etmiştir.
  Mâlikîler ve Şâfiîler, itikadda Eş'arî mezhebini benimsemişlerdir. Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel'e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur.
  Eş'arî ile Mâtüridî mezhebleri arasında, bâzı küçük görüş ayrılıkları dışında, büyük bir farklılık yoktur. İkisinin de temel görüşleri aynıdır ve Sünnete uygundur.

  2.Ehl-i Bid'a:

  Hazret-i Peygamberin(s.a.s) getirdiği hükümleri ve Kur'an'ın emirlerini kendi arzularına göre yorumlayan, az veya çok Sünnet yolundan sapan, bid'ata giren kimselerdir.
  Bid'at, Hz. Peygamber ve Sahâbe devrinde bulunmadığı halde, sonradan ortaya atılan ve dînin esaslarına zıd düşen, her türlü söz, düşünce ve işe denir.
  Ehl-i bid'ayı Peygamberimiz şiddetle kınamışlardır:
  "Sözlerin en hayırlısı Allah'ın Kitabı; yolların en hayırlısı da Muhammed'in (sav) yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Ve her sonradan uydurulan şey (bid'at) de delâlettir, sapıklıktır."
  İnançla ilgili olan bid'atlar, îtikadî bid'atlardır. Bunlar, îtikadî hususlarda Hz. Peygamberden sağlam bir şekilde nakledilen esaslara zıd düşen inançlardır.
  Mu'tezile, Cebriye gibi bâzı fırkaların inançları, bu kısma girer.
  İş ve amelle ilgili bid'atlere ise, amelî bid'at denir. Bazı şiîlerin, çıplak ayağa meshetmeleri gibi... Sünnet olan mesh ise, mestler üzerine meshetmektir.
  Dînin îtikadî ve amelî esaslarını doğrudan doğruya ilgilendirmeyen veya bu esaslara bir zıdlık ve aykırılık taşımayan yenilikler, sonradan ortaya çıkma şeyler, bid'attan sayılmazlar.(İmam-ı ŞAfii şöyle demiştir; Şeriatta aslı bulunan herşey Selef(sahabe ve tabin) onu yapmasa bile bid'at değildir)

  Bid'atı ikiye ayırarak tasnif eden âlimler de vardır:

  1. Bid'at-i hasene: İyi ve güzel bid'at, İslâmî esaslara zıd düşmeyen, yeni âdet ve fiiller... Meselâ, namazdan sonra tesbih kullanmak gibi.
  2. Bid'at-ı seyyie: Kötü ve İslâm'a aykırı bid'at... Evliya türbelerine mum dikmek, mezarlıklardan medet ummak, vb. gibi şeyler.

  İtikadî bir mezheb olarak ehl-i bid'a ayrıca kendi arasında birçok kollara ayrılır ki, başlıcaları şunlardır:
  1. Cebriye, (Temel Olarak KAderdeki görüşlerinden dolayı hak mezheplerden ayrıdırlar... Kurucusuna göre; İnsanda cüz'i irade yoktur, seçme şansı verilmemiştir)
  2. Mu'tezile, (Aklı vahiyten daha üstün tutar... Örneğin; Şeriatta Nas olan birşey bilimsel kurallara uymuyorsa tevil edilir ve akla uygun hale getirilir)
  3. Mürcie, (İnsanın yalnızca kelime-i tevhid inancı ile Allah-u tealanın hiçbiri emrini yerini getirmese de ehli necattır(kurtulmuş) diye savunurlar, istedikleri kadar da günah işleyebilirler... Hatta bunlara göre munafıklar; "La ilahe illallah Muhammeden resulullah" (kavlen) dedikleri için aslında cennete gireceklerdir)
  4. Haricîlik, (Yalnızca kurandan hüküm çıkarma metodu... Sünneti şer'i nas olarak kullanmazlar, bu yüzden sıffin savaşında Hz. Ayşe validemizin ve Aşere-i mübeşşere (cennet ile müjdelenen 10 sahabe) den ikisi olan Hz. Ebu Talha bin Ubeydullah ve Zübeyr Bin Avvam'ın; Hakem olayında da Hz. Ali ve Hz. Muaviye'nin kafir olduklarına hüküm vermişlerdir)
  5. Şîa, (Genel itibariyle 4 Büyük Halifeden Hz. Ali dışındakileride sevmeyen ve tanımayanlardır ve kuranı kerimin bazı ayetlerinde (haşa) eksiklik olduğunu iddia ederler)
  6. Vehhâbîlik. (İngilizlerin ümmeti parçalamak için ortaya çıkardığı siyasi menşeli bir harekettir...Günümüzde SELEFİ'lik adı altında başka bir kola ayrılmışlardır...)
  Ehl-i bid'anın bu temel mezheblerinin her biri de, kendi arasında pek çok fırkalara, gruplara ayrılırlar.

  3. Ehl-i Dalalet mezhebi.

  Bahailik Örnek verilebilir... Ve Şia'nın bazı kolları ile birlikte Durzilik...
  Bunların Allah'a, Peygamber'e ve Ahirete İman konusunda Sapkınlığa düşmüşlerdir...
  Mesela Bahailer kurucularının ilah olduğunu iddia eder, namazlarını onun öldüğü eve doğru kılarlar...
   
  Last edited by a moderator: 23 Şubat 2011
  2 kişi bunu beğendi.
 2. izafet uye

  izafet uye Misafir

  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  Teşekkürler
   
 3. izafet uye

  izafet uye Misafir

  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  saolun kim yaptıysa güzel olmuş cnmlarım:)
   
 4. izafet uye

  izafet uye Misafir

  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  Mezhep nedir?

  Herhangi bir İslam müçtehidinin şer'i delillerden çıkardığı hükümlerin bütünüdür.

  mezhep

  Sözlük anlamı gitmek, izlemek, gidilen yol demektir. Mecazi olarak kişisel görüş, inanç ve doktrin karşılığında da kullanılır. Terim olarak bir müctehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine özgü kural ve yöntemlerle oluşturduğu inanç ya da hukuk sistemini dile getirir.
   
 5. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  arkadaşlar kim koyduysa çok teşekkür ediyorumm:D
   
 6. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  sia mezhebi hakkinda yazilanlarin hepsi yalan ayrica,sia mezhebinde olanlar butun halifeleri sever ayrica hasa kurani kerimde hic bir eksiklik te yoktur lutfen duzeltin
   
 7. E=mc²

  E=mc² Müslüman&Laik

  Mesajlar:
  882
  Aldığı Beğeni:
  23
  Ödül Puanları:
  18
  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  Ne kadar çok varmış :eek:
   
 8. Kader Katibi

  Kader Katibi GöNüL DoSTu

  Mesajlar:
  12.461
  Aldığı Beğeni:
  3.067
  Ödül Puanları:
  613
  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  Verilen bilgilerin hanki kaynaktan alındığı belirtilseydi akıldaki sorularada cevap teşkil ederdi.
   
 9. cemil489

  cemil489 ForumVeterineri

  Mesajlar:
  9.118
  Aldığı Beğeni:
  394
  Ödül Puanları:
  83
  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  Bilgilerde eksiklik yoktur...
  Kardeşimin ve benim birlikte araştırıp hazırladığımız eski bir yazı olduğu için kaynak belirtemeyeceğim...
  Hak olan 4 mezhep dışındakiler batıldır... Tartışmaya açık değilim...
   
 10. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  gerçekten çok güzel olmuş ellerine sağlık:D
   
 11. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  farklı din görşlerinn ortaya çıkması sonucu mezhepler olşmştur
   
 12. cemil489

  cemil489 ForumVeterineri

  Mesajlar:
  9.118
  Aldığı Beğeni:
  394
  Ödül Puanları:
  83
  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  Okuyup ilgilendiğiniz için ben teşekkür ederim :)
   
 13. KüL_KeDiSi

  KüL_KeDiSi SinDyReLLa

  Mesajlar:
  2.142
  Aldığı Beğeni:
  133
  Ödül Puanları:
  63
  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  gerçekten okunmaya değer bilgilerdi tesekkürler..
   
 14. cemil489

  cemil489 ForumVeterineri

  Mesajlar:
  9.118
  Aldığı Beğeni:
  394
  Ödül Puanları:
  83
  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  Ben teşekkür ederim :)
   
 15. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  oncelikle paylasımınız için tesekkur ederım. ALLAH razı olsun. ama bir soru sormak istıyorum. ben cok sukur namazını kılan kuranınını okuyan ALLAHI, Peygamberlerı gönulden kabullenmış biriyim. ama bu saydığınız mezheplere hiçte ihtıyac duymuyorum. red etmıyorum ve kabul etmıyorum. herşey Kuran-ı kerımde yazıyor ve Allah resulunun yasantısı cok sade cok temız bi sekılde ortada. Peygamberım mezheplere bölmedide yuce ALLAH mezheplere bölmedide bizler neden böluyoruz kimz ki biz.
   
 16. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  FARKLI MEZHEBLER NEDEN ÇIKMIŞTIR ???
  İSLAM kolaylık dinidir... basit bir örnek verelim Hanefî mezhebinde kan akması abdest i bozarken Şâfiî mezhebinde kan abdesti bozmamaktadır dikkat ederseniz bunlar çok ince detaylar ağacın kökü gövdesi dalları dallarının dalları (abdest) ayrıntılar ise (yaprak) temel konu abdest ülkemizde doğu kısmı Şâfiî mezhebi batı kısmı Hanefii mezhebi ağırlıklıdır bunun sebebi imamların kur-an ın emrettiği üzere dini kolaylaştırma çabalarıdır doğudaki bir insan tarla hayvancılık vs.. ile uğraşır tarlada yaralanmalar vb. olaylar kuvvetle muhtemel olasılıklardır.SIK SIK GÖRÜLÜR FAKAT BATIDAKİ BİR İNSANDA NADİR BU TİP YARALANMALAR BU BASİT BİR ÖRNEKTİ. kur-an da belirtildiği üzere abdeste baş mest edilir fakat dört de biri veya tamamı şeklinde bir ayet yoktur ucu açıktır genişletilebilir... Kuran da mezheplerin oluşabilmesi dinde kolaylık sağlanabilmesi açısından bu tür ince detaylar açıkdır... Kutuplar da yaşayan bir insan malikii mezhebine göre başının tamamını mest etmesi gerekir fakat Şâfiî mezhebinde parmağının ucuyla mest etse kafii meshebler imamlar tarafından dini en kolay yaşanabilmesi açısından sunulmuştur... DÜŞÜNÜN Bİ malikii mezhebine göre GÜNDE 5 VAKİT KAFASININ TAMAMINI -40 DERECEDE MEST ETTİĞİNİ SİNİZÜT ÜST SOLUNUM VB. HASTALIKLAR MEYDANA GELECEKTİ... O Zamanın insanlarıda günümüz prof. ları gibi değildir yanlış anlaşılmasın...( horozdan kurban olmaz ) [/B] Bir bardak suyu ele alalım vatandaş da böbrek taşı var doktor bol bol su içeceksin bu senin ilacın diyor , diğerinde ise diğer bir hastalıktan dolayı kesinlikle su içmeyeceksin seni serumla besleyecez su senin zehirin olur deniyor ama ikiside vucuda suyu almış oluyor denilebilirmiki su sadece ilactır vacibdir veya denilebilirmiki su zararlıdır haramdır?? Hangisi doğrudur?? İkiside doğrudur... Demekki insanlar yaşadığı coğrafya ya iklime göre mezhebini seçip İslamiyeti en sade saf kolay huzurlu bir şekilde yaşayabilir... 12 MEZHEBİN 12 SİDE HAKTIR BATIL YOKTUR.. KONUYU AÇAN ARKADAŞIM LÜTFEN DAHA DA ARAŞTIRMACI OLUNUZ ART NİYET ARANABİLİYOR... SAYGILARIMI SUNAR ESENLİKLER DİLERİM... ÖLMÜŞLERİMİZİN RUHUNA FATİHA OKUMAYI İHMAL ETMEYELİM Açıklayıcı olabildiysem ne mutlu bana..
  YALÇIN YAŞAR
   
 17. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  Çok saol da CAFERİ ne demek???
   
 18. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  Bir şey sormak istiyorum, Mezheplerimizin hangisinde elleri bağlamadan namaz kılınır.?

  Camide namaz kılıyordum ve bir grup cemaat geldi böyle sakallı,bol giyinimli birileri işte. Cemaatin arasında onlar var Allahüekber dedik adam ellerini saldı bağlamadı rükü secde yok hep ayaktalar. hangi mezhepte var bu şekilde namaz merak ettimm. ?

  Yardımcı olursanız sevinirim
   
 19. gülcan karaca

  gülcan karaca New Member

  Mesajlar:
  4
  Aldığı Beğeni:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  teşekkür ederim işime yaradı ama bütün hepsi olsaydı kısa kısa olsa daha güzel olurdu yani proje ödevi olrak verdi hoca:kopkop:
   
 20. Misafir

  Misafir Misafir

  Cevap: Mezhep Nedir ? Kaça Ayrılır ?

  çok teşekkür ederim diğer sitelerde bu kadar güzel anlatmıyorlar çok yardımcı oldunuz
   

Sayfayı Paylaş